Čapljina: Projekt “Distribucija odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve”

Ekološko udruženje “Anguilla” Čapljina implementirati će u 2024. godini projekt pod nazivom “Distribucija odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve”.

Kako su najavili tokom dvanaest mjeseci planirana su literaturna i terenska istraživanja te uspostava i kartiranje GIS baze podataka.

Navode da su ciljevi projekta formiranje detaljne baze podataka o rasprostranjenju odabranih endemičnih biljnih vrsta i georeferenciranje svih konstatovanih literaturnih i herbarskih podataka o odabranim endemičnim biljnim vrstama na području delte rijeke Neretve.

Također, sistematska i hijerarhijska uređenost svih podataka za svaku pojedinačnu endemičnu vrstu u cilju lakšeg i bržeg pretraživanja od strane potencijalnih korisnika.

Realizacijom postavljenih ciljeva projekta “Distribucija odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve” značajno će se, ističu,  unaprijediti postojeće spoznaje koje se odnose na poznavanje distribucije odabranih endemičnih biljnih na području Delte rijeke Neretve, što će doprinjeti i boljem poznavanju distribucije na prostoru BiH, ali i određivanju areala date vrste.

Udruženje ocjenjuje kako će projekt pomoći utvrditi recentno stanje brojnosti i distribucije odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve i utvrditi negativine efekte koji utiču na distribuciju istih.

Po njima, projekt će također dati doprinos za izradu budućih Crvenih listi/knjiga BiH i izvješćima međunarodnih konvencija (Convention on Biological Diversity, Bernska konvencija, IUCN itd) i EU.

Ukupna vrijednost projekta kojeg financira Fond za zaštitu okoliša FBiH iznosi 98.000,00 BAM, od čega su sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 78.400,00 BAM, a sufinanciranje Udruženja “Anguilla” 19.600,00 BAM.

Projekt “Distribucija odabranih endemičnih biljnih vrsta na području Delte rijeke Neretve” odobren je u sklopu Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2023. godinu LOT 6 – Projekti zaštite prirode, Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

(Agencije/AbrašRadio)