U skladu sa odredbama čl. 18. Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 45/02 od 20. septembra/rujna 2002. godine) i čl. 50. Statuta Udruženja građana Omladinski kulturni centar “Abrašević” usvojenog na Redovnoj godišnjoj skupštini Omladinskog kulturnog centra “Abrašević” od 18. juna/lipnja 2007. godine, Skupština Udruženja je na sjednici održanoj 25.02. 2013. usvojila novi 

S T A T U T 

Udruženja građana Omladinski kulturni centar „Abrašević“ 

I) OPŠTE ODREDBE 

Član 1. 

Ovim statutom utvrđuju se: 
▪ naziv, sjedište i područje djelovanja; 
▪ znak i pečat; 
▪ misija i programski ciljevi; 
▪ djelatnost Udruženja; 
▪ zastupanje i predstavljanje; 
▪ članstvo u Udruženju (uslovi i načini učlanjenja u Udruženje i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članstva); 
▪ korisnici Udruženja; 
▪ organi Udruženja (način njihovog izbora, uslovi i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti); 
▪ način sticanja, korištenja i raspolaganja sredstvima Udruženja (materijalno finansijsko poslovanje); 
▪ finansijski menadžement i godišnji izvještaj (način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu); 
▪ javnost rada Udruženja; 
▪ pripajanje, razdvajanje, transformacija i prestanak rada Udruženja; 
▪ pravila za raspodjelu preostale imovine u slučaju prestanka rada Udruženja; ▪ način donošenja, izmjena i dopuna statuta; 
▪ druga pitanja od značaja za rad, ciljeve i djelatnost Udruženja.

II) NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA 

Član 2. 

Udruženje radi i djeluje pod nazivom: « Omladinski kulturni centar Abrašević ». Skraćeni naziv Udruženja je « OKC Abrašević ». 

Sjedište Udruženja je u Mostaru, u ul. Aleksa Šantić 25, 88 000 Mostar, a područje djelovanja Hercegovačko-neretvanski kanton/županija 

Član 3. 

Udruženje je dobrovoljno, neprofitabilno, samostalno, nestranačko i nereligijsko udruženje svih građana koji dobrovoljno i slobodno pristupe bez obzira na bilo kakve vjerske, spolne, rasne, etničke, nacionalne i druge razlike, a koji prihvataju principe i pravila koja vrijede u Udruženju. 

Član 4. 

Udruženje djeluje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, u skladu sa važećim zakonima. Rad Udruženja je javan, što se ostvaruje putem javnosti o radu i financijama svih organa Udruženja, obavještavanjem javnosti o održavanju Skupština, informisanjem medija, institucija i svih članova Udruženja. Vanredne Skupštine Udruženja će biti zatvorene za javnost uz mogućnost naknadnog informiranja javnosti putem priopćenja dok su redovne Skupštine otvorene za javnost. 

III) ZNAK I PEČAT UDRUŽENJA 

Član 5. 

Udruženje ima svoj znak i pečat. Znak Udruženja je u obliku kruga unutar kojeg se nalazi manji krug, a prostor između je crne boje, u kojem piše puni naziv Udruženja u gornjem dijelu. U unutrašnjosti kruga se nalazi crna kuća pravilnog krova sa dimnjakom. U lijevoj strani kuće se nalaze bijela vrata, a u desnoj strani bijeli prozor. Sa lijeve strane krova paralelno ide linija koja se na vrhu krova spušta prema dole, pa zatim se nastavlja prema vrhu desne strane kruga. Linija je  neisprekidana,a na donjem lijevom dijelu pri samom dnu se nalazi kratka okomita crta, a na desnom kraju linijese nalazi strelica. Kuća simbolizira mjesto za život, a linija na vrhu kuće  simbolizira uzdizanja prema vrhuncu. Ispod znaka slovima piše adresa i kontakt Udruženja. Pečat Udruženja je okruglog oblika prečnika 30 mm sa znakom udruženja u sredini po čijem obodu sa unutrašnje strane je ispisan puni naziv Udruženja. 

IV) MISIJA I PROGRAMSKI CILJEVI

Član 6. 

Omladinski kulturni centar „Abrašević“ je udruženje građana koje nudeći prostor, podršku i međusobno povezivanje osnažuje mlade da rade na unapređenju i raznolikosti kulturne ponude, te na efikasnom rješavanju društvenih pitanja od važnosti za njihovu budućnost u Mostaru i regiji. Udruženje će počivati na principima solidarnosti, humanosti, razumijevanju i univerzalnim ljudskim vrijednostima koje su krasile RKUD „Abrašević“, čiju tradiciju svojim djelovanjem OKC „Abrašević“ nastoji nastaviti, uz naglasak na volonterizam, amaterizam i učešće u zajedničkim projektima sa srodnim organizacijama u BiH i inostranstvu. 

Član 7. 

Programski ciljevi u radu su: 

1) Razvoj, afirmacija i promocija kulturno-umjetničkog djelovanja mladih kroz osiguravanje prostora, edukaciju, savjetodavno-tehničku podršku i međusobno povezivanje mladih; 

2) Jačanje kapaciteta mladih kako bi kroz umrežavanje i suradnju sa drugim udruženjima pokrenuli kreativne inicijative za poboljšanje položaja mladih;

3) Osiguravanje kontinuiteta kulturnih, edukativnih, informativnih i zabavnih događanja – OKC nudi i ustupa prostor, tehničke i druge resurse, savjetodavno edukacijsku i logističko-administrativnu pomoć, te promociju za organiziranje različitih sadržaja i aktivnosti iz domena svog djelovanja; 

4) Jačanje civilnog sektora, poticanje dijaloga i podizanje svijesti o važnim temama u društvu. 

V) DJELATNOST UDRUŽENJA 

Član 8. 

Udruženje će obavljatislijedeće djelatnosti: 

1) Kulturni program i produkcija – promoviranje i pozicioniranje kulture kao faktora društvenog razvoja; 

2) Društveni aktivizam sa ciljem pune participacije mladih u državi i društvu;

3) Edukativni i kreativni razvoj mladih kroz osmišljavanje i podržavanje kulturno umjetničkih i edukativnih aktivnosti i inicijativa mladih; 

4) Učešće u kampanjama i realizacija projekata koji imaju za cilj poboljšanje položaja mladih i građana u društvu; 

5) Pripremanje i organizovanje kulturnih, edukativnih, informativnih i zabavnih događaja i aktivnosti (koncerti, projekcije, izložbe, okrugli stolovi, radionice, javne tribine, debate i sl.) uz obezbjeđivanje ugostiteljske usluge za članove udruženja, a u dane održavanja događaja iz domena djelatnosti i programskih aktivnosti udruženja i za posjetioce preko posebno registriranih fizičkih/pravnih lica za obavljanje te djelatnosti.

VI) ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE 

Član 9. 

Udruženje je po svom svojstvu pravno lice s pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz zakona i statuta Udruženja. 

Član 10. 

Udruženje u pravnom i platnom prometu predstavlja i zastupa Izvršni direktor. 

VII) ČLANSTVO U UDRUŽENJU 

Član 11. 

Član Udruženja može biti punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice koje ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, ili pravno lice koje prihvata misiju i programske ciljeve Udruge i Statut, te dobrovoljno pristupi OKC „Abrašević“. 

Član Kluba „OKC Abrašević“ može biti i maloljetno lice, na način i pod uslovima propisanim ovim Statutom za članove Kluba OKC „Abrašević“. 

Član 12. 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog direktora.

Član 13. 

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice, a članstvo prestaje: 

1) smrću, 
2) prestankom postojanja Udruženja, 
3) davanjem pismene izjave člana o istupanju iz Udruženja, 
4) dužom neaktivnošću člana, 
5) zbog nepridržavanja Statuta i opštih akata Udruženja, 
6) neispunjavanjem preuzetih obaveza, 
7) nanošenjem materijalne i bilo koje druge štete OKC „Abrašević“ i drugim članovima,
8) ako član bude osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim da bude član Udruženja. 

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština na prijedlog natpolovične većine članova Izvršnog odbora Udruženja ili Izvršnog direktora Udruženja. Izvršni direktor udruženja može, na prijedlog jednog od članova Izvršnog odbora, suspendovatisvakog člana Udruženja do sljedeće sjednice Skupštine. Prije prestanka članstva istupanjem ili isključenjem, član je obavezan ispuniti sve preuzete obaveze prema OKC „Abrašević“. 

Član 14. 

Članovi OKC Abraševića mogu biti: 
1) Redovni (punopravni) članovi, 
2) Počasni članovi, 
3) Članovi kluba OKC Abrašević. 

Član 15. 

Redovni (punopravni) član OKC Udruženja 

Redovnim (punopravnim) članom Udruženja se postaje odlukom Skupštine donesenom natpolovičnom većinom prisutnih članova, a na prijedlog Izvršnog direktora Udruženja ili natpolovične većine članova Izvršnog odbora. Punopravni (redovni) član se zanima za probleme i rad Udruženja, te sudjeluje u aktivnostima Udruženja. Učesnik je i kreator budućnosti Udruženja. 

Prava redovnih (punopravnih) članova Udruženja su: 

1) da učestvuju u donošenju odluka od značaja za Udruženje, 
2) da biraju i budu birani u organe Udruženja. 

Dužnosti i odgovornosti redovnih (punopravnih) članova Udruženja su: 

1) da učestvuju u aktivnostima Udruženja organizovanih u cilju ispunjenja programskih zadataka, 
2) da se odgovorno odnose prema organizovanim manifestacijama, 
3) da čuvaju ugled Udruženja, 
4) da poštuju Statut i opšta akta Udruženja, 
5) da plaćaju članarinu. 

Član 16. 

Počasni članovi 

Posebno zaslužni pojedinci mogu odlukom Skupštine donesenom natpolovičnom većinom prisutnih članova, a na prijedlog odlukom Izvršnog direktora dobiti status počasnog člana Udruženja.

Član 17. 

Članovi kluba OKC Abrašević 

Članom kluba OKC Abrašević se postaje po odluci Izvršnog direktora, nakon podnošenja pismenog zahtjeva za članstvo u klub, ili odlukom Izvršnog direktora na prijedlog jednog od članova Izvršnog odbora, uz saglasnost predloženog člana. 

Prava članova kluba OKC Abrašević su: 

1) da imaju blagovremeni pristup informacijama vezanim za programske aktivnosti Udruženja, 
2) da imaju pravo prioriteta učešća u programskim aktivnostima Udruženja,
3) da imaju mogućnost predlaganja u izborima programskih aktivnosti Udruženja. 

Dužnosti i odgovornosti članova kluba OKC Abrašević su: 

1) da čuvaju ugled Udruženja, 
2) da plaćaju članarinu. 

VIII) KORISNICI UDRUŽENJA 

Član 18. 

Direktni korisnici su: 

– Aktivni mladi ljudi i umjetnici, kojima nudimo tehničke i druge resurse u cilju poticanja njihovog aktivizma i kreativnosti, 

– Nevladine organizacije, kojima nudimo tehničke i druge resurse za sprovođenje njihovih aktivnosti, kao i edukaciju, promociju i mogućnost umrežavanja, -Građani – posjetitelji kulturnih i društvenih događanja koje organizira OKC «Abrašević». 

Član 19. 

Indirektni korisnici su: 

– Roditelji/građani, koji uključivanjem omladine u rad centra vjeruju da će ona kreativno ispunjavati svoje slobodno vrijeme te se dodatno educirati, 

– Gradske i druge institucije vlasti, koje podrškom Udruženju ispunjavaju svoju zadaću osiguravanja prostora za mlade ljude cijelog grada, 

– Nevladin sektor, kroz stvaranje okruženja u kojem inicijative civilnog društva postaju uspješnije,
 
– Kulturni radnici, kroz jačanje i obogaćivanje kulturne scene.

Korisnici resursa Udruženja moraju biti primarno angažovani na aktivnostima koji su u skladu sa programskim ciljevima Udruženja i dodijeljene resurse moraju koristiti samo za implementaciju projekata u skladu sa ciljevima udruženja. Resursi udruženja ne mogu biti dodijeljeni članovima Udruženja za njihovu ličnu upotrebu. 

IX) ORGANI UDRUŽENJA 

Član 20. 

Organi udruženja su: 

Skupština (vrhovni organ Udruženja), 
Izvršni direktor, 
Izvršni odbor/Odbor direktora (izvršni kolektivni organ Udruženja), 
Nadzorni odbor, 
Savjetodavni odbor. 

SKUPŠTINA 

Nadležnosti Skupštine 

Član 21. 

Skupština Udruženja: 

– donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom,
– bira i opoziva lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja – Izvršnog direktora, 
– usvaja izvještaje koje je pripremio Izvršni direktor i drugi organi Udruženja,
– udruživanju u saveze, pripajanu, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Udruženja, 
– prati i osigurava zakonitost rada Udruženja, 
– odlučuje o prijemu u članstvo i prestanku članstva, 
– usvaja izvještaje koje je pripremio Izvršni direktor i drugi organi Udruženja,
– odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

Član 22. 

Skupština Udruženja je vrhovni organ upravljanja. Skupštinu čine redovni (punopravni) članovi Udruženja. Skupština je najviši organ odlučivanja u Udruženju, a punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Skupštine. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ukoliko ovim Statutom za pojedina pitanja nije drugačije određeno. 

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, te usvajanju novog Statuta, kao i prestanku rada Udruženja donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine. 

Skupština Udruženja bira Predsjednika Skupštine, koji rukovodi sjednicama Skupštine, natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova na period od dvije godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. 

Sjednice, kvorum i pravila glasanja Skupštine 

Član 23. 

Sjednice Skupštine Udruženja se održavaju kao redovne i vanredne, po potrebi. Skupština Udruženja se sastaje najmanje jednom godišnje. 

Obavještenje o planiranoj sjednici, relevantne dokumente za raspravljanje i  odlučivanje na sjednici i usaglašeni prijedlog dnevnog reda sjednice šalje redovno  Predsjednik Skupštine uz konsultacije sa Izvršnim direktorom najkasnije sedam dana prije sjednice. Izuzetno, u slučaju da najkasnije pet dana prije zakazane sjednice  Skupštine, Predsjednik Skupštine dobije i usvoji pismeno podneseni obrazloženi  prijedlog za dopunu dnevnog reda, konačni prijedlog dnevnog reda, uz obrazloženje 

dopune dnevnog reda, dostavlja se najkasnije tri dana prije sjednice svim članovima  Skupštine. Podnositelj/ica blagovremenog i obrazloženog prijedloga za dopunu  dnevnog reda biti će u pisanoj formi obavješteni o tome da li je usvojen prijedlog  dopune dnevnog reda. 

Dnevni red sjednice uključuje razmatranje izvještaja o radu Udruženja, njegovih pojedinih organa i posebno Izvršnog direktora, za period od prethodne sjednice. 

Izvještaj i zapisnik sa prethodne sjednice se u pravilu šalju članovima Skupštine najkasnije mjesec dana nakon održane sjednice. Uz izvještaj i zapisnik dostavlja se članovima Skupštine i spisak prisutnih članova Skupštine sa potpisima sa prethodne sjednice, te se navode po imenima članovi koji su glasali za, protiv ili bili suzdržani pri donošenju pojedinih odluka. 

Dnevni red sjednice se ograničava na sadržaj obavještenja o sjednici.

Vanrednu sjednicu može sazvati Predsjednik Skupštine na inicijativu Izvršnog direktora, natpolovične većine članova Izvršnog odbora ili 1/3 članova Skupštine, uz obrazloženje razloga sazivanja i prijedlog dnevnog reda sjednice. 

Ukoliko u roku od 15 dana od dana pokretanja inicijative za sazivanje vanredne sjednice Skupštine, Predsjednik Skupštine ne sazove vanrednu sjednicu Skupštine, sjednicu će sazvati sami predlagači. 

U slučaju jednakog broja glasova pri odlučivanju na sjednicama Skupštine, glas Predsjednika je odlučujući. Zapisnici će, za svako pitanje, sadržavati prijedloge koji su bili stavljeni na glasanje, donesene odluke, kao i brojeve glasova. 

Predsjednik Skupštine 

Član 24. 

Odgovornosti Predsjednika Skupštine su: 

– da saziva sjednice Skupštine, u skladu sa Statutom 
– da bira zapisničara, potpisuje i ovjerava zapisnik, 
– da vodisjednice Skupštine, prema odredbama Statuta. 

Član 25. 

Predsjednika Skupštine Udruženja za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje osoba iz Skupštine koju on ovlasti, sa svim pravima i dužnostima koje pripadaju Predsjedniku skupštine Udruženja. 

IZVRŠNI DIREKTOR 

Član 26. 

Nadležnosti Izvršnog direktora 

Izvršni Direktor Udruženja: 

– predstavlja i zastupa udruženje u pravnom i platnom prometu,
– daje prijedlog za utemeljenje posebnih privrednih i drugih pravnih subjekata, o  čemu odluku donosi Skupština natpolovičnom većinom svih članova, 
– bira i razrješava dužnosti, odnosno zapošljava članove Izvršnog Odbora, koordinira njihov rad, te saziva i vodi sastanke Izvršnog odbora, 
– organizuje i upravlja aktivnostima Udruženja, zajedno sa Izvršnim odborom,
– organizuje i koordinira aktivnosti tijela Udruženja, zajedno sa Izvršnim odborom
– zajedno sa Izvršnim odborom imenuje koordinatore Udruženja za određene projekte i aktivnosti, 
– saziva sa predsjednikom Skupštine sjednice Skupštine i istima supredsjedava,
– zajedno sa Predsjednikom Skupštine i uz konsultacije sa Izvršnim odborom predlaže dnevni red sjednica Skupština i priprema materijal po predloženom dnevnom redu 
– sastavlja godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju organizacije,
– zajedno sa Izvršnim odborom predlaže Skupštini program i plan rada,
– osigurava ljudske, materijalne i financijske resurse, uz konsultacije sa Izvršnim odborom, 
– uspostavlja kontakt sa zainteresiranim stranama, 
– vrši promociju Udruženja u zajednici, u saradnji sa Izvršnim odborom,
– obavlja druge poslove koji nisu u nadležnosti drugog organa. 

Član 27. 

Izvršnog Direktora Udruženja za vrijeme odsutnosti i spriječenosti zamjenjuje član Izvršnog odbora, kojeg on ovlasti sa svim pravima i dužnostima koje pripadaju Izvršnom direktoru Udruženja. 

Član 28. 

Mandat Izvršnog direktora Udruženja je dvije godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja, a bira ga Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova. 

IZVRŠNI ODBOR (ODBOR DIREKTORA) 

Član 29. 

Skupština Udruženja može donijeti odluku o formiranju Izvršnog odbora natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine. 

Izvršni odbor broji najmanje tri člana, i to: Izvršni direktor, Predsjednik Skupštine i Finansijski menadžer, a po odluci Skupštine Izvršni odbor mogu sačinjavati i programski koordinatori za pojedine oblasti djelovanja. 

Nadležnosti Izvršnog odbora 

Izvršni odbor Udruženja ima sljedeće nadležnosti: 

1) Izvršava odluke Skupštine Udruženja i Direktora, 
2) Osigurava provođenje misije i programskih aktivnosti Udruženja, 
3) Zajedno sa Direktorom donosi opšta i pojedinačna akta i procedure za koje nije nadležna Skupština Udruženja, 
4) Zajedno sa Direktorom formira radna tijela radi efikasnijeg rada Udruženja,
5) Obavlja nadležnosti i poslove sa Izvršnim direktorom i drugim organima Udruženja, kako je to određeno Statutom i drugim aktima Udruženja, 
6) Obavlja druge poslove od značaja za Udruženje. 

Član 30. 

Sastanke Izvršnog odbora saziva Izvršni direktor Udruženja najmanje jednom sedmično i prema ukazanoj potrebi. Izvršni direktor Udruženja dužan je sazvati sastanak Izvršnog odbora i ukoliko to zahtijeva natpolovična većina članova istog, te na pismeno podneseni i obrazloženi prijedlog pojedinog člana Izvršnog odbora. 

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, može punovažno odlučivati ukoliko je prisutno više od polovine svih članova Izvršnog odbora. 

Izvršni direktor ima pravo glasa u odlučivanju o svim pitanjima, osim sazivanja Skupštine od strane Izvršnog odbora. 

NADZORNI ODBOR 

Član 31. 

Udruženje ima svoj Nadzorni odbor. Skupština Udruženja bira članove Nadzornog odbora natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine. 

Nadzorni odbor: 

1) vrši nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima Udruženja,
2) nadzire rad organa Udruženja, 
3) nadzire materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja. 

Član 32. 

Nadzorni odbor čine tri člana, s tim da to ne može biti osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruženja – Izvršni direktor i članovi Izvršnog odbora. 

Članove Nadzornog odbora bira Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova na period od dvije godine, sa pravom ponovnog izbora. 

Članovi Nadzornog odbora biraju natpolovičnom većinom prisutnih članova jednog od članova za Predsjedavajućeg Nadzornog odbora na mandat od dvije godine, sa pravom ponovnog izbora. 

Nadzorni odbor odluke donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom godišnje, te prema potrebi, a saziva ih Predsjedavajući.

SAVJETODAVNI ODBOR 

Član 33. 

Skupština Udruženja može donijeti odluku o formiranju Savjetodavnog odbora natpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine. 

Nadležnosti Savjetodavnog odbora 

Zadatak Savjetodavnog odbora je da da ekspertizu i savjete o svim pitanjima i aktivnostima koji se tiču Udruženja i da pokrene međunarodnu i domaću podršku tim aktivnostima. 

Član 34. 

Savjetodavni odbor Centra čine osobe koje imenuje Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova, na period od dvije godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Savjetodavni odbor se sastaje prema potrebi. 

Članovi Savjetodavnog odbora koji nisu u mogućnosti da lično prisustvuju sastancima mogu dati svoj doprinos dopisnim putem. 

Savjetodavni odbor Udruženja bira Predsjednika natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, koji je odgovoran za pripremanje, sazivanje i rukovođenje sastanaka Savjetodavnog odbora. 

X) NAČIN STICANJA, KORIŠTENJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA UDRUŽENJA 

Član 35. 

Sredstva potrebna za rad Udruženja stječu se putem:. 

1) članarina, 
2) donacija, dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, 
3) sredstava dodijeljenih iz budžeta, 
4) sredstava dobivenih konkurisanjem projekata kod državnih ili međunarodnih organizacija, 
5) prihoda od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda, 
6) prihoda ostvarenih iz srodnih i nesrodnih privrednih djelatnosti, te preko posebno osnovanog pravnog lica, 
7) prihoda ostvarenih djelovanjem privrednih i drugih subjekata koji se bave privrednim i neprivrednim poslovima kojima je Udruženje osnivač u skladu sa zakonom,
8) prihoda stečenih kroz aktivnosti udruženja, određenih statutom prihoda stečenih prodajom ulaznica za kulturne događaje u skladu sa zakonom prihoda stečenih najmom prostora i opreme Udruženja u skladu sa zakonom. Prihodi ostvareni na ovaj način će se koristiti isključivo u svrhu ostvarivanja ciljeva, aktivnosti i obaveza Udruženja u skladu sa zakonom. 
9) drugih prihoda stečenih u skladu sa Zakonom i Statutom. 

Član 36. 

Način korištenja imovine i sredstava Udruženja: 

Udruženje će svoje fondove, sredstva i svojinu koristiti u promoviranju svojih neprofitnih ciljeva, kako je to određeno ovim Statutom. 

Član 37. 

Sredstvima Udruženja raspolaže Izvršni direktor Udruženja u skladu sa finansijskim planom i potrebama koje je usvojila Skupština. 

Član 38. 

Udruženje ima svoj račun i knjigovođu koji vodi knjigovodstvene poslove i odgovoran je za zakonitost finansijskog poslovanja Udruženja. 

Knjigovođa je dužan: 

1) uredno voditi poslovne knjige, 
2) sastavljati finansijske izvještaje, u skladu sa Zakonom i drugim propisima. 

Član 39. 

Organi Udruženja dužni su upravljati imovinom OKC „Abrašević“ sa pažnjom dobrog domaćina. 

Član organa Udruženja ne može glasati o imovinskim pitanjima u kojima se on, njegov bračni drug ili njegov srodnik do trećeg stepena pojavljuje kao zainteresovano lice. 

Članovi organa Udruženja dužni su osigurati da se svi pravni poslovi Udruženja zaključuju po tržišnoj vrijednosti, ili po uslovima koji su povoljniji za Udruženje. 

OKC „Abrašević“ može obavljati privrednu djelatnost u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 45/02 od 20. septembra/rujna 2002. godine), te su u tom slučaju članovi organa upravljanja dužni upravljati imovinom koja se koristi za obavljanje te djelatnosti sa pažnjom dobrog privrednika.

XI) FINANSIJSKI MENADŽMENT I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

Član 40. 

Udruženje će voditi i čuvati poslovne knjige u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom. 

Član 41. 

Udruženje će u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima svake godine nastojati osigurati nezavisno revizorsko mišljenje. 

Član 42. 

Udruženje će godišnje izvještaje pripremati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i opšte prihvaćenim principima. 

Godišnji izvještaj udruženja će biti dostupan u glavnom uredu udruženja.

XII) JAVNOST RADA UDRUŽENJA 

Član 43. 

Rad Udruženja je javan. Organi Udruženja se staraju o redovnom obavještavanju članstva i javnosti o njegovom radu i aktivnostima, neposredno ili putem internih publikacija, te putem saopštenja za javnost. 

XIII) PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJA I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA 

Član 44. 

Udruženje, radi ostvarivanja svojih ciljeva, uspostavlja kontakte i saradnju sa drugim sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu. 

Udruženje može pristupati domaćim i međunarodnim udruženjima sličnog ciljnog opredjeljenja o čemu Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

Udruženje se može udruživati u saveze ili pripojiti, razdvojiti ili transformisati samo u drugo, udruženje ili fondaciju, te imati svoje imati svoje organizacione oblike (podružnice, ogranke, klubove i sl.), u skladu sa Zakonom i Statutom o čemu Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom prisutnih članova. 

Član 45. 

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine o prestanku rada ili odluke Skupštine o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruženja, donesene dvotrećinskom većinom prisutnih članova, kao i u drugim slučajevima predviđenih zakonom. 

XIV) PRESTANAK RADA UDRUŽENJA I NAMJENA IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA 

Član 46. 

U slučaju prestanka rada Udruženja, Skupština Udruženja donosi odluku dvotrećinskom većinom prisutnih članova o ukupnoj imovini Udruženja i njenoj daljoj namjeni. 

Ova imovina se prvenstveno koristi za podmirenje materijalno-finansijskih obaveza Udruženja, a preostala imovina raspodjeljuje se u skladu sa odlukom Skupštine donesenom dvotrećinskom većinom prisutnih članova, odredbama Statuta i Zakona. 

XV) IZMJENE, DOPUNE I USVAJANJE NOVOG STATUTA 

Član 47. 

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, te usvajanju novog Statuta Udruženja donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Skupštine. 

XVI) PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 48. 

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Udruženja donesen od strane Skupštine dana 18. 6. 2007.godine.