Daorson: Hercegovačka Mikena (Matej Šimić)

Na kraškoj visoravni iznad sela Ošanići, tri kilometra sjeverozapadno od grada Stoca, na uzvisini s koje se pruža pogled na plodnu stolačku dolinu leži enigmatični antički grad Daorson. Daorsi su bili helenizirano ilirsko pleme koje je živjelo u istočnom donjem porječju Neretve, na području današnje Hercegovine. Daorson, glavni grad Daorsa, najstariji je grad na ovom području te zbog svoje arhitekture često nosi naziv hercegovačka Mikena.

Matej Šimić, MOCTOBI XERCEGOVINE 2020