Danas sjednica Gradskog vijeća Mostara

Gradsko vijeće Mostar održati će danas redovnu sjednicu s početkom u 10.00 sati u dvorani Gradske vijećnice (GV) Grada Mostara.

Na dnevnom redu sjednice naći će se Prijedlog Budžeta i Odluka o izvršenju Budžeta Grada Mostara za 2024. godinu čiji izvjestilac je gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

Pred vijećnicima će biti i odluke o visini osnovice i boda za obračun plate u tijelima vlasti Grada Mostara za period od 1. januara do 31. decembra 2024. godine, te o izmjeni odluke o platama i naknadama u tijelima vlasti Grada Mostara.

Također, planirano je razmatarnje Odluke o utemeljenju organizacijskog odbora za obilježavanje 20 godina od obnove Starog mosta,
te Odluka o izmjeni Odluke o načinu korištenja i visini naknade za uzurpirane javne površine na kojima su izgrađeni ili postavljeni objekti bez pravomoćnog odobrenja.

Vijećnici bi se trebali izjasniti i o Odluci o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade porodice na području Grada Mostara, Odluci o načinu nagrađivanja učenika generacije osnovnih i srednjih škola Grada Mostara, te Odluci o subvencioniranju smještaja djece u privatne predškolske ustanove na području Grada Mostara za pedagošku 2023/2024. godinu.

Planirano je davanje saglasnosti vijećnika i na Odluku o usvajanju i provođenju Gender akcijskog plana Grada Mostara za razdoblje 2023. – 2027., kao i na druge odluke po zahtjevima fizičkih osoba.

(AbrašRadio)