Odluka pred vijećnicima: Koliko će to miliona Mostar “halaliti” Elektroprivredi HZ HB!?

Sporazum o rješavanju sporova između Grada Mostara i Javnog preduzeća ‘Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne’ d.d. Mostar po osnovi naknade za korištenje hidroakumulacijskog objekta za proizvodnju električne energije u HE Mostar naći će se u utorak pred vijećnicima Gradskog vijeća u Mostaru.

Prema navedenom, Javno preduzeće ‘Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne’ d.d. Mostar i Grad Mostar saglasno konstatiraju da glavni dug Tužitelja u predmetu koji se vodi pred Kantonalnim sudom Mostar iznosi: 4.134.180,04 KM.

Javno preduzeće ‘Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne’ d.d. Mostar i Grad Mostar sglasno konstatiraju da glavni dug Tužitelja u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Mostaru broj iznosi: 1.695.474,49 KM.

Strane potpisnice ovog Sporazuma saglasne su da se nastali spor vodi pred Kantonalnim sudom Mostar, sa usaglašenim dugovanjem riješi mirnim putem, sklapanjem sudske nagodbe.

“Tuženik Javno preduzeće ‘Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne’ d.d. Mostar dužan je isplatiti tužitelju Gradu Mostaru iznos glavnice od 4.134.180,04 KM s naslova razlike redovno isplaćene naknade za korištenje hidroakumulacijskog objekta za proizvodnju električne energije u HE Mostar od 0,01 KM/kWh i naknade usklađene postotnim povećanjem za 53,34%, a za razdoblje od 01.01.2018. godine do 30.04.2021. godine, najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja sudske nagodbe. Grad Mostar odriče se prava na potraživanje zakonskih zateznih kamata po tužbenom zahtjevu u predmetnoj pravnoj stvari”, navedeno je.

Strane potpisnice ovog Sporazuma saglasne su da se nastali spor koji se vodi pred Općinskim sudom u Mostaru, sa usaglašenim dugovanjem ovog Sporazuma riješi mirnim putem, sklapanjem sudske nagodbe najkasnije u razdoblju do zaključno s danom 16.11.2023. godine i sa sljedećim sadržajem: ”Dužan je Tuženik Javno preduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar isplatiti tužitelju Gradu Mostaru iznos glavnice od 1.695.474,49 KM s naslova razlike redovito isplaćene naknade za korištenje hidroakumulacijskog objekata za proizvodnju električne energije u HE Mostar od 0,01 KM/kWh i naknade usklađene postotnim povećanjem za 53,34%, a za razdoblje od 01.05.2021. godine do 30.11.2022. godine, najkasnije u roku od 6mjeseci od dana sklapanja sudske nagodbe.

Grad Mostar odriče se prava na potraživanje zakonskih zateznih kamata po tužbenom zahtjevu u predmetnoj pravnoj stvari”, navedeno je u sporazumu koji će se naći pred gradskim vijećnicima.

(Agencije/AbrašRadio)