Vlada HNK kreće u dopunu prostornog plana zbog pronalaska lokacija za izgradnju solarnih elektrana

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je usvojila Odluku o pristupanju izradi dopune Prostornog plana HNK-a koja određuje pravac djelovanja u korištenju obnovljivih izvora energije.

Cilj pristupanja dopuni Prostornog plana HNK-a jest prepoznati i predložiti potencijalne lokacije u HNK-a namijenjene izgradnji solarnih fotonaponskih elektrana.

Ključno je da lokacije budu utvrđene na nivou stručnog dokumenta ”Studija o pogodnosti prostora u HNK-a za gradnju solarnih fotonaponskih elektrana”.

Za predložene lokacije za izgradnju ovih elektrana važno je utvrditi i prostorno-planske uslove za planiranje infrastrukturnih elemenata fotonaponskog postrojenja. Sredstva potrebna za izradu dopune Prostornog plana HNK-a osigurana su u Budžetu za 2023. godinu.

Usvojena odluka upućena je Skupštini HNK-a u dalju proceduru.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova HNK-a za raspisivanje Javnog oglasa za prijem i školovanje 100 kadeta za čin ”policajac” i 25 kadeta za čin ”mlađi inspektor”. Ovom su odlukom stvoreni preduslovi za nastavak popunjavanja nedostajućeg kadra u MUP-u HNK-a.

Na sjednici je usvojena i Odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK-a za 2023. godinu za Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta sa pozicije ”Grant omladinskim organizacijama za subvencionisanje iz područja omladinskog sektora” u iznosu od 100.000,00 KM. Sredstva će biti utrošena na osnovu provedenog Javnog konkursa sa utvrđenim mjerilima.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći borcima i članovima njihovih porodica kroz mjeru podrške samozapošljavanju boraca-poljoprivrednika, mjeru podrške razvoja i održivosti porodičnog poljoprivrednog gospodarstva, mjeru podrške razvoja obrta i mjeru podrške radu i razvoju boračkih zadruga u iznosu od 81.500,00 KM.

Prihvaćena je Informacija o četveromjesečnom izvještaju realizacije Programa finansijske konsolidacije Kantonalne bolnice dr. Safeta Mujića za drugo četveromjesečje 2023. godine.

(AbrašRadio)