Aktivisti iz Mostara traže korekciju prostornog plana

Mještani s područja Gubavice, Pijesaka i Hodbine zahtijevaju da Gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Marijom Kordićem pokrene aktivnosti na reviziji obuhvata u oblasti obnovljivih izvora po predloženoj inicijativi, a što će u konačnici dovesti do korekcije aktuelnog Prostornog plana Grada Mostara, saopćila su Udruženja građana sa područja Gubavice, Pijesaka i Hodbine.

”Ovim aktivnostima bi se trajno riješile aktuelne anomalije koje postoje u važećem Prostornom planu a koje su uzrokovale znatno nezadovoljstvo mještana/građana Grada Mostara. Na ovaj način bi također Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom uvažila argumentirane primjedbe koje su stanovnici kako naselja Gubavica i Pijesci tako i ostalih naselja Grada Mostara iznosili zadnjih mjeseci”, navodi se u saopćenju.

Naime, na 32.redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Mostara vijećnik Čolaković Alis je podnio inicijativu prema Gradonačelniku Grada Mostara i nadležnim službama za reviziju aktuelnog Prostornog Plana Grada Mostara sa aspekta obuhvata na kojima je planirana izgradnja obnovljivih izvora solarnih i vjetroelektrana“ a iz sljedećih razloga:

Obuhvati predviđeni za izgradnju obnovljivih izvora tj solarnih i vjetroelektrana definirani su uglavnom izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Mostara u 2012 godini sa određenim manjim korekcijama koje su rađene u 2022. godini, a koje su se uglavnom odnosile na zahtjeve investitora, određene zaključke Gradskog vijeća, stare trase koridora Vc, usaglašavanje sa planovima većih nivoa itd, navodi se u saopćenju.

S obzirom da u godini definiranja većine obuhvata za obnovljive izvore iz 2012. godine nije bilo intenzivnijih aktivnosti na izgradnji obnovljivih izvora tačnije solara i vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini samim tim se nije imalo dovoljno iskustva u ovoj oblasti, a što je za poslijedicu imalo da su određeni poprilično veliki obuhvati obnovljivih izvora, a čijem definiranju nisu prethodile detaljne analize vezane za udaljenosti obuhvata od naselja, puteva, susjednih parcela, narušavanja vizure, boniteta zemljišta sa aspekta mogućnosti poljoprivredne proizvodnje kao primarne grane, utjecaja na okoliš i životnu sredinu itd. Da su te analize sprovedene tada mogli su biti prevaziđeni problemi koje danas imaju mještani Gubavice, Pijesaka, Miljkovića, Kozica i Prigrađani.

Kako je u poslijednje vrijeme došlo do intenzivnih aktivnosti na temu izgradnje solarnih i vjetroelektrana, a i opravdanih negodovanja građana u naseljima koji su u blizini obuhvata smatra se da je došlo vrijeme za jednu sveobuhvatnu reviziju ove oblasti odnosno reviziju aktuelnog Prostornog plana Grada Mostara u djelu obuhvata planiranih za obnovljive izvore a koja bi se ugradila u slijedeću izmjenu Prostornog plana Grada Mostara, navodi se u saopćenju.

Revizija bi se trebala temeljiti na sljedećim principima:
1. udaljenosti obuhvata obnovljivih izvora od naselja, puteva, susjednih parcela;

2. narušavanja vizure prostora;

3. boniteta zemljišta predmetnog obuhvata na način da bi zemljišta sa boljim bonitetima ostavili za mogućnost poljoprivredne proizvodnje, a lošije za instalaciju obnovljivih izvora;

4. detaljna analiza u samom prostoru, analiza da li se postojeći obuhvat ukoliko se radi o državnom zemljištu već koristi za poljoprivrednu proizvodnju od strane mještana;

5. nesrazmjerna velična obuhvata predviđenog za obnovljive izvore u odnosu na površinu samog naselja;

6. Prilikom definiranja samih kriterija za reviziju obavezno uključiti javnost i građane u cilju davanja određenih konstruktivnih prijedloga;

7. Izraditi studiju Procjene utjecaja na okoliš i životnu sredinu koja će obuhvati cjelokupni obuhvat predviđen za obnovljive izvore, gdje je potrebno poseban fokus staviti na konkretna mjerenja eventualnog porasta temperature u neposrednoj blizini obuhvata gdje su elektrane već instalirane.

U inicijativi je kao prelazno rješenje do konačne stručne revizije ove oblasti predloženo uvođenje pravila da prilikom svakog zahtjeva Ministarstva privrede HNK za davanje saglasnosti Gradskog vijeća Grada Mostar na koncesiju za solarne ili vjetroelektrane, Komisija za koncesije Grada Mostara putem sredstava javnog informisanja obavijesti građane koji se nalaze u blizini predmetnog obuhvata kako bi isti mogli dati eventualne argumentovane primjedbe a o čemu bi Komisija za koncesije blagovremeno informisala vijećnike Gradskog vijeća prije zakazane sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara na kojoj se izjašnjava o predmetnoj koncesiji

Kao Udruženje građana odnosno mještani sa područja Gubavice, Pijesaka i Hodbine opravdano zahtjevamo da Gradska uprava na čelu sa Gradonačelnikom pokrene aktivnosti na reviziji obuhvata u oblasti obnovljivih izvora po predloženoj inicijativi, a što će u konačnici dovesti do korekcije aktuelnog Prostornog plana Grada Mostara.

Ovim aktivnostima bi se trajno rješile aktualne anomalije koje postoje u važećem Prostornom planu a koje su uzrokovale znatno nezadovoljstvo mještana/građana Grada Mostara.

Na ovaj način bi također Gradska uprava na čelu sa Gradonačelnikom uvažila argumentovane primjedbe koje su stanovnici kako naselja Gubavica i Pijesci tako i ostalih naselja Grada Mostara iznosili zadnjih mjeseci, zaključuje se u saopćenju.