Mostar: Osam privatnih vrtića se prijavilo na Javni poziv za subvencioniranje smještaja djece

Osam privatnih vrtića u Mostaru prijavilo se na Javni poziv za subvencioniranje smještaja djece u privatne predškolske ustanove na području Grada Mostara za pedagošku 2023/2024. godinu.

U toku je postupak provjera uvjeta prijavljenih vrtića nakon čega bi skoro trebala biti donijeta odluka o tome ko će ostvariti prava o subvencioniranju smještaja djece Odobravanje sredstava.

Odlukom o subvencioniranju smještaja djece u privatne predškolske ustanove na području Grada Mostara za pedagošku 2023/2024. godinu propisuje se subvencioniranje smještaja djece u privatne predškolske ustanove na području Grada Mostara.

Pod subvencioniranjem smještaja djece se podrazumijeva odobravanje nepovratnih novčanih sredstava privatnim predškolskim ustanovama, dok se pod pojmom privatna predškolska ustanova podrazumijeva dječji vrtić sa svim oblicima svojine, osim vrtića kojima je Grad Mostar osnivač.

Sredstva za subvencioniranje smještaja djece u privatne predškolske ustanove na području Grada Mostara planirana su u Budžetu za 2024. godinu.

Ekonomska cijena smještaja djeteta za cjelodnevni vrtićki program iznosi 410,00 KM, a ekonomska cijena smještaja djeteta za cjelodnevni jaslički program iznosi 430,00 KM.

Cijena participacije roditelja-korisnika usluga u privatnom vrtiću iznosi 200,00 KM za cjelodnevni vrtićki program, odnosno 220,00 KM za cjelodnevni jaslički program.

Iznos subvencije u privatnoj predškolskoj ustanovi po djetetu mjesečno, utvrđuje se u iznosu od 210,00 KM za cjelodnevni vrtićki i 210,00 KM za cjelodnevni jaslički program”, navedeno je u odluci Gradskog vijeća Mostara.

(AbrašRadio)